Skolereform – for hvis skyld?

Intentionerne er…

Intentionerne bag den ny folkeskolereform er for mig at se gode, hviler på sandsynlige og fremtidige samfundsvilkår, og sigter derfor (læs: måske) på et udvidet og mere differentieret udbud af læringsrum, som i højere grad end nu skal styrke den enkelte elevs personlige som sociale kompetencer med henblik på kreativitet, medmenneskelig, social som miljømæssig ansvarlighed og øge hendes eller hans evne og lyst til kritisk og konstruktiv vurdering af egne og samfundets handlemuligheder, at lære at være, dannelse og omstillingsparathed, at lære for eksempel gennem leg og forblive motiveret til livslang læring og udvikling, sprog og tolerant kulturforståelse og det, at være demokratisk aktiv.

Fagligt fundament…

Kompetencerne skal naturligvis bæres oppe af et fagligt fundament, der ikke er målet i sig selv, men opnås gennem læringsaktiviteter i inkluderende og ikke mindst motiverende fællesskaber, der har de andre kompetencer som målsætning.

Fleksibilitet og inklusion…

Skolen skal med andre ord blive mere fleksibel og se sig selv som den ansvarlige kerne i et læringssamarbejde mellem den, virksomheder, organisationer, sportsklubber mm. Dette må selvfølgelig ikke ske på bekostning at de svageste elever – eller de stærkeste for den sags skyld! Tværtimod skal en mere fleksibel organisering anvendes til at fremme den inkluderende folkeskole med plads til forskellighed og flere individuelle hensyn til den enkelte elev. Det så at alle har glæde og gør brug af egne og hinandens viden og evner.

Vilje og mod – samt afklaring…

Det lyder jo alt sammen meget godt, men vil for mig at se først og fremmest kræve stor vilje og mod til nytænkning og klart kræve en afklaring af de enkelte faggruppers kompetencer og rolle i det fremtidige og nødvendigt ligeværdige samarbejde – fx mellem lærere og pædagoger. Hvad er det for kompetencer vi hver især kan byde ind med, og hvor kan vi – ikke mindst – komplimentere hinanden, således at vi skaber god grobund for de ovennævnte kompetencer?

Rejser nye spørgsmål…

Det rejser for mig ligeledes spørgsmål så som:

Skal eleverne stadig deles op i desiderede klasser?
Hvordan og hvor skal undervisningen foregå?
Hvem har ansvar for hvad – og hvorfor?
Hvad kræver det af forberedelsestid – og hvordan?
Hvordan vil det fremtidige lærer-pædagog-hjem samarbejde komme til at se ud?
Hvilken rolle er forældrene tiltænkt?
Hvad er skoleledelsens kompetencer og ansvar?
Skal erhvervslivet og/eller sportsklubber være repræsenteret i skolebestyrelserne?
Hvordan skal det finanseres – af hvem?

Vigtigst af alt…

Men vigtigst af alt:

Er viljen og modet tilstede?
Det håber jeg så sandelig. Det for elevernes skyld.
De er vel grunden til ”Den ny skolereform”?

Kommentarer