Pædagogisk Høj kvalitet contra valgfrihed og mangfoldighed

Kære Henriette

Tak for dit svar

Jeg er med dit svar desværre ikke blevet opløftet.

Jeg savner, at du i dit svar giver mig nogle bud på, hvordan I vil sikre, at der stræbes efter, at alle kommunens dagtilbud, er dagtilbud, hvori børn og forældre møder en høj pædagogisk kvalitet!

Pædagogisk høj kvalitet har man i de seneste år forsket en del i og man kan fx på Danmarks Evalueringsinstitut i flere udgivelser læse om hvad høj kvalitet i et dagtilbud er, og nogle af pointerne er:

  • Normering har betydning for børnenes læring, udvikling og trivsel
    • Det anbefales, at man for de 0 – 2 årige har en normering på 3 børn pr. Voksen og for de 3 – 5 årige 5 børn pr. Voksen.

Hvordan ser normeringen pr. barn ud i LTK’s dagtilbud?

  • En høj andel af uddannede personaler har en positiv på kvaliteten i dagtilbuddet
    • Studier viser, at i dagtilbud hvor der er en høj andel af uddannet pædagoger, så møder børnene og forældrene bedre tilrettelagte læringsmiljøer, mere støttende og positiv adfærd som er bærende for børnenes mulighed for, at udvikle deres kognitive og sociale kompetencer.

Hvor stor er andelen af uddannet pædagoger i LTK’s dagtilbud?

I mit tidligere læserbrev skriver jeg, at det kunne være interessant, hvis man i denne kommune stræbte efter et mere ensartet udbud af dagtilbud i form af flere integrerede dagtilbud af en hvis størrelse. Jeg skrev i størrelsesordenen 90 – 110 børn. Hvor stort dagtilbuddet er efter min mening ikke afgørende. Det er dog de ovenstående pointer og så vil jeg henlede opmærksomheden på rapporten ”Godt på vej – dagtilbuddets betydning”, hvori der står, at sammenhængen i overgange er afgørende for barnets udvikling og trivsel i de livsfaser, som rummer skiftet fra det kendte til det ukendte.

Jeg tænker, at integrerede dagtilbud i højere grad kan sikre sammenhængende læringsforløb, der forbereder barnet og forældrene på deres vej mod overgangen til skole. De skift, der skal ske i barnets tidlige år vil blive mindsket. Det kan i højere sikres, at søskende kan gå i samme dagtilbud. Så børn og familier i de år, hvor den pædagogiske indsats er mest betydningsfuld i forhold til, at bryde den negative sociale arv, kan være i det samme læringsmiljø med et kendt pædagogisk personale, der kan lave det nære relations arbejde, som der er brug for.

Kommentarer